To takie proste!
Strona głowna  /  Regulamin
Regulamin

Regulamin dla Rodziców 


W celu zapewnienia lepszej organizacji pracy przedszkola oraz właściwej  współpracy z Rodzicami, uprzejmie prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu:

 

1.      Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie w godzinach 630 – 1700.

 

2.      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną do tego przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo (a więc osobę, która może przejąć odpowiedzialność prawną), po uprzednim wpisaniu upoważnienia w „karcie zgłoszenia/kontynuacji dziecka do przedszkola”, w szczególnym przypadku, po poinformowaniu o tym dyrektora lub pracownika pedagogicznego przedszkola;

 

3.      Rodzice (opiekunowie) wprowadzają dziecko do budynku i po przebraniu, powierzają je wyznaczonemu pracownikowi przedszkola (nauczycielka, woźna oddziałowa ).

 

4.      Do przedszkola dziecko przyprowadzane jest zdrowe, czyste i zaopatrzone w niezbędne, wygodne ubrania.

 

5.      Dziecko ma prawo przebywać na terenie placówki w godzinach pracy personelu pedagogicznego przedszkola, tzn. 630 – 1700.

 

6.      Osobom nieuprawnionym oraz podejrzanym o spożycie alkoholu, dzieci nie będą wydawane.

 

7.      Dziecko zakwalifikowane do przedszkola winno regularnie do niego uczęszczać.

 

8.      Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców).

 

9.      Rodzice mają obowiązek informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jak najszybszego  odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole jego choroby.

 

10.  Rodzice winni poinformować przedszkole o przyczynach nieobecności dziecka,   w szczególności w przypadku choroby zakaźnej – po zakończeniu leczenia winni dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

11.  Rodzice są zobowiązani do informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

12.  Obowiązkiem rodziców jest śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych w „kąciku dla rodziców” oraz uczestniczenie w zebraniach rodziców i udział w innych formach współpracy proponowanych przez przedszkole.

 

13.  Rodzice mają obowiązek terminowego wnoszenia odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący oraz terminach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

 

14.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu (5 i 6-latki) są obowiązani do:

a)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej  50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

          REGULAMIN OPRACOWANO W OPARCIU O STATUT PRZEDSZKOLA NR 4.                                                                         

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-29